menu

Ocelové haly

Popis jednotlivých částí montované ocelové haly.
Konstrukce, typy rámů, kotvení, opláštění, jednotlivé typy hal.

Logo Gametall a.s Gametall a.s

Video - výstavba montované haly

Ocelové konstrukce montovaných hal

Fotografie ocelová konstrukce

Hlavní nosnou konstrukci tvoří rámové příčné vazby z válcovaných profilů navržené v osových vzdálenostech dle dispozičních a provozních nároků haly. Modulovou vzdálenost rámů haly je možné upravit dle požadavku s ohledem na celkový rozměr stavby nebo vstupy do objektu. Sloupy rámových vazeb jsou většinou navrženy kloubově uložené. Vazníky jsou ve střešní rovině spojeny profily zajišťujícími tuhost a stabilitu konstrukce. Konstrukce haly může být navržena i pro zatížení jeřábem, mezistropem případně jinou pomocnou konstrukcí.

Antikorozní ochrana konstrukce může být provedena nátěrem nebo žárovým zinkem.

Ocelová konstrukce je navržena z běžně dostupných válcovaných profilů a plechů z ocelí. S235 a S355, je navržena pro příslušné sněhové pásmo a pro příp. další požadované zatížení (solární panely, technologické celky apod). Součástí dodávky je návrh konstrukce statický výpočet, dílenská dokumentace, výroba a montáž konstrukce. Montážní spoje jsou šroubované.

Základní typy ocelových rámů

Rám ocelové konstrukce se sedlovou střechou

Nákres rámu se sedlovou střechou

V1 - Výška stěny

V2 - Světlá výška u sloupu pod náběh vazníku

V3 - Výška pod náběh vazníku

V4 - Světlá výška u sloupu pod náběh vazníku

A - Sklon střechy – 9-11 stupňů

L - Vnější rozměr šířky rámu konstrukce

O - Výška pro usazení spodní hrany okna

ČP - Výška od kotvení k čisté podlaze

T - Výška táhla od čisté podlahy. Táhlo se někdy používá u větších rozponů

Rám ocelové konstrukce s pultovou střechou

Nákres rámu s pultovou střechou

V1 - Výška vyšší stěny

V2 - Výška nižší stěny

V3 - Světlá výška vyšší stěny u sloupu pod náběh vazníku

V4 - Světlá vyšší nižší stěny u sloupu pod náběh vazníku

A - Sklon střechy – 5-8 stupňů.

L - Vnější rozměr šířky rámu konstrukce

ĆP - Výška od kotvení k čisté podlaze

Kotvení konstrukce montovaných hal

Fotografie kotvení montované haly

Ocelová konstrukce je kotvena chemickými kotvami. Závitové tyče se kotví přes kotevní desku do předem připravených patek. Do betonových patek není nutné vkládat žádné pomocné prvky pro kotvení.

Před kotvením nosných sloupů konstrukce montovaných hal se navrtají díry pro závitové tyče. Do vyčištěných děr se pomocí chemických kotev závitové tyče připevní. Do vrchní části patky cca v oblasti kotevní desky nesmí přijít armatura, aby bylo možné díry navrtat.

Přesný rozměr kotvící desky, počet a velikost kotvících prvků je určen statickým výpočtem.

Rozkreslení patek montované haly je určeno dle technické specifikace objektu, např. pro umístění bočních vrat, napojení na stávající objekt apod. Optimální modul je po 6 metrech.

Napojení haly na spodní stavbu

Nákres napojení spodní stavby a haly

Sloupy haly jsou zpravidla kotveny v úrovni spodní hrany čisté podlahy, příp. s jiným rozdílem vůči čisté podlaze. Čistá podlaha může být opřena přímo o stěnové opláštění nebo je k tomu využit soklový pás, pokud je v hale navržen.

Zateplený plášť montované haly je třeba spojit se spodní stavbou neprodyšně, kvůli úniku tepla. Napojení lze provést několika způsoby. Buď je spodní hrana stěnového opláštění umístěna v úrovni pod čistou podlahou a opláštění pokračuje směrem dolů extrudovaným polystyrenem (ukrytým pod upraveným terénem nebo povrchově upraveným), nebo stěnové opláštění je přetaženo směrem k čisté podlaze přes horní hranu soklového pásu, pokud je tento sokl součástí haly.
Nevhodné je umístit spodní hranu stěnového opláštění na úroveň čisté podlahy nebo horní hrany soklového pásu. V takovém případě je nutné dále řešit odvod stékající vody a zamezení tepelného mostu.

Nákres napojení stěnového panelu na spodní stavbu

Kotvení pod čistou podlahu

Nákres kotvení ocelové konstrukce pod podlahu haly

1. Etapa

Příprava patek pro montovanou halu. Horní hrana patek je cca 15 cm pod čistou podlahou. Výška podlahy závisí na požadovaném zatížení podlahy.

2. Etapa

Montáž ocelové konstrukce haly a opláštění na připravené patky

3. Etapa

Zhotovení čisté podlahy do požadované výše. Tím dojde k utěsnění a napojení mezi spodní stavbou a pláštěm. Mezi opláštění a panel je vhodné vložit nějaký dilatační prvek, např. mirelon

Nezateplené opláštění montovaných hal

Nezateplené opláštění je prováděno trapézovým žárově zinkovaným plechem ovrstveným standardně 25 mikrometry plastu.

Použité profily

Pro stěnový plášť je nejčastěji používán plech CB 35/207

Nákres plechu CB 35/207

Pro střešní plášť je nejčastěji používán plech CB 45/333

Nákres plechu CB 45/333

Pro opláštění dvoukřídlích vrat a dveří je nejčastěji používán plech CB 8/88

Nákres plechu CB 8/88

Zateplené opláštění montovaných hal

Pro střešní plášť je nejčastěji používán PIR panel Kingspan KS 1000 RW

Nákres panelu Kingspan KS 1000-RW

Pro stěnový plášť je nejčastěji používán PIR panel Kingspan KS 1150 NF

Nákres panelu Kingspan KS 1150 NF
Velká variabilita využití...
...skladové výrobní haly
...skladové výrobní haly
... administrativní a prodejní haly
... administrativní a prodejní haly
... servisní haly
... servisní haly
... zemědělské haly
... zemědělské haly
... myčky
... myčky
.. ocelové přístřešky
.. ocelové přístřešky