menu

Průvodce výstavbou montované haly
9 základních kroků

Popis důležitých bodů, které je dobré zohlednit při výstavě montované haly
Využití, rozměry, osvětlení, manipulace v hale, rozvody elektřiny, typy vrat, příjezdové komunikace...

Logo Gametall a.s Gametall a.s

Základní představu o hale už jistě máte. Pokud ne, vraťte se na stránku "Základní představa o montované hale", kde najdete 9 základních bodů, na které byste měli myslet před samotnou výstavbou montované haly.

1. Založení montované haly

V první fázi je nutné zhotovit základní stavbu, a to v podobě základových většinou spojených základovými pasy Provedení této základní stavby bude mít přímý vliv na stabilitu a funkčnost celého objektu, protože nese nadzemní část stavby. Od nás jako zhotovitele haly obdržíte statický výpočet, ze kterého se dozvíte velikost sil, které budou působit na spodní stavbu. Projektant Vám následně z tohoto výstupu statického výpočtu a za použití hodnot z geologického průzkumu vypočte potřebný rozměr patek, které vám následně provede stavební firma.

Pro vlastní kotvení haly nejsou potřeba žádné speciální úpravy, patky (resp. vkládání kotevních prvků do patek), neboť kotvení je prováděno vrtáním kotevních otvorů a následným vlepením kotevních závitových tyčí do vyvrtaných otvorů.
Povrch patky by měl být uhlazený, horní hrana patek musí odpovídat výkresové dokumentaci, resp. odsouhlasené úrovni vůči čisté podlaze.

Důležitá věc, na kterou byste v této fázi ale neměli zapomenout, jsou vstupy a výstupy všech rozvodů (odpady, plyn, elektrika, voda) a dále položení zemnící pásky a její vyvedení v místech sloupů.

Pozemek před započetím stavby Skrývka Kanalizace Základové pasy

2. Výstavba ocelové konstrukce montované haly

Spodní stavba je většinou tvořena základovými patkami, které jsou spojeny základovými pasy. Tyto pasy většinou neslouží pro kotvení sloupů (vyjma sloupků vrat a dveří), ale pro opření zhutněných vrstev pod konečnou betonovou podlahou.

Do patek jsou kotveny ocelové nosné rámy montované konstrukce haly. Jejich hlavní funkcí je rozkládat působící váhu do země. Velikost a počet betonových patek je určen statickým výpočtem a návrhem ocelové konstrukce. Při návrhu konstrukce montované haly se snažíme optimalizovat osové vzdálenosti jednotlivých rámů haly (moduly), abychom dosáhli co nejracionálnějšího řešení jak vlastní konstrukce, tak spodní stavby. Někdy je nutno moduly upravit dle dispozičního nároků na halu, proto je vhodná spolupráce projektanta stavební části s námi jako výrobcem konstrukce již ve fázi návrhu haly.

Základové patky a pasy Základová deska

3. Výstavba ocelové konstrukce montované haly

Probíhá na připravenou spodní stavbu, do které se přikotví jednotlivé rámy. Posléze se tyto rámy spojují pomocnou konstrukcí pro uchycení plášťů, tím dojde k zajištění podélné a příčné stability haly.

Můžete se setkat s termíny jako primární nebo sekundární konstrukce. Primární konstrukce je základní konstrukce, která přenáší pomocí hlavního rámu tlak do patek a sekundární konstrukce slouží pro uchycení plášťů střechy a stěn a zároveň se takto označují také konstrukce pro rámy vrat, oken a jiných výplní stavebních otvorů.

Ochrana konstrukce proti korozi.

Téměř každá konstrukce je chráněna proti korozi nátěrem, který se volí dle prostředí, v němž se hala nachází.

Efektivnější způsob ochrany haly je žárové zinkování. Jeho spolehlivost je bohužel vázána vysokou cenou, která dosahuje až jedné třetiny celkové ceny konstrukce.

Požární odolnost konstrukce montované haly

Požadavky na požární odolnost konstrukce a opláštění stanoví požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), které je součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.
Požadavek na požární odolnost konstrukce do 15 minut lze efektivně splnit vhodným dimenzováním profilů konstrukce haly. Požadavky na vyšší požární odolnost konstrukce lze sice také řešit výpočtem (dimenzováním) prvků haly, tento postup však již přestává být efektivní a je většinou výhodnější řešit tyto požadavky obkladem jednotlivých profilů.

Ocelová konstrukce haly A Ocelová konstrukce haly B Ocelová konstrukce haly C Ocelová konstrukce haly D

4. Opláštění montované haly

Opláštění spočívá v montáži střešních a stěnových plášťů na zhotovenou konstrukci.

Dříve než však dojede k opláštění ocelové konstrukce, je nutné do haly osadit technologické celky, jeřáby aj potřebné součásti, které vzhledem k velikosti nebude možné osazovat po uzavření objektu.

Můžete si vybrat mezi zatepleným a nezatepleným pláštěm.

Nezateplený plášť

Nezateplený plášť využijí především sklady a garážová stání, u kterých nehraje důležitou roli udržení teploty. U těchto nezateplených objektů může při nepříznivých klimatických podmínkách vznikat kondenzát (vysrážená vlhkost vzduchu), kterému bohužel nelze zabránit. Výrobci opláštění, ale nabízejí střešní plechy s absorpční plochou, jež do sebe kondenzát nasaje a v průběhu dne pak dochází k postupnému odpařování.

Zateplený plášť

Standardní tloušťka opláštění u zatepleného provedení je PUR panel tl. 80 mm pro stěnu a tl. 100mm pro střechu, příp. 100mm pro stěnu a 120mm pro střechu.

Izolační a vlastnosti panelů s pěnou IPN (PUR)

Tabulka panlů Kingspan

Porovnání zatepleného pláště se zděnou stavbou z hlediska izolačních vlastností

Tepelně izolační tvárnice od Ytongu Theta tl. 375mm má součinitel prostupu tepla U = 0,216 W/m2 K. Zateplený plášť PUR panelem tl. 80mm U = 0,274 W/m2 K a tl. 100mm U = 0,221 W/m2 K. Jak je vidět panel s tloušťkou 100mm má obdobné izolační vlastnosti jako tepelně izolační nízkoenergetické tvárnice.

Požární odolnost opláštění montované haly

PUR panely značkových výrobců, které používáme (zejména Kingspan) disponují požárními atesty pro PP odolnost 15 až 30 minut.
V případě požadavku na vyšší požární odolnost je nutné použít panely s minerální výplní, které však při stejné tloušťce jako PUR panely mají horší tepelně izolační vlastnosti a jsou i dražší.
Minerální panely lze za určitých podmínek nahradit panely s PUR výplní typu QuadCore, každý případ je nutné posoudit samostatně.

Plášť montované haly A Plášť montované haly B Plášť montované haly C Plášť montované haly D

5. Osazení oken, vrat a dveří montovaných hal.

Vrata, dveře i okna montovaných hal se usazují do předem připravených rámů (výše zmíněná sekundární konstrukce). Okna lze montovat současně se stěnovým opláštěním, celý objekt tak může být ve velice krátké době po zahájení montáže uzavřen a připraven pro následné práce (instalace, čistá podlaha).
Výplně montovaných hal A Výplně montovaných hal B Výplně montovaných hal C Výplně montovaných hal D

6. Lemování a doplňky montované haly.

Jedná se už jen o dokončovací práce dodavatele haly, při nichž dochází k estetickému propojení jednotlivých stěn a začištění vsazených oken, dveří a vrat.

Opláštění může být doplněno o markýzy nad vraty, atikové plochy, může mít barevně odlišené části atd. Tím lze vzhled a funkce haly individualizovat a zatraktivnit.

Lemovaní montovaných hal A Lemovaní montovaných hal B Lemovaní montovaných hal C Lemovaní montovaných hal D

7. Čistá podlaha montované haly

Čistá podlaha haly nemá většinou žádný vliv na konstrukci a opláštění haly, jde o dohodu investora s projektantem stavební části haly. Pro skladové a výrobní haly je velice funkční a efektivní drátkobetonová zaleštěná podlaha, která může být po obvodu haly opřena přímo o stěnové opláštění, příp. o soklový pás.
Podlaha montované haly A Podlaha montované haly B Podlaha montované haly C Podlaha montované haly D

8. Rozvody vnitřních instalací

Vnitřní instalace lze vést po vnitřní straně ocelové konstrukce, příp. opláštění. Administrativní a prodejní části hal se často na vnitřní straně obkládají sádrokartonem, rozvody instalací pak lze umístit mezi opláštění a obklad.
Rozvody montované haly A Rozvody montované haly B Rozvody montované haly C Rozvody montované haly D

9. Příjezdové komunikace a okolí montované haly

V poslední fázi přicházejí na řadu příjezdové a přístupové komunikace, jež jsou čistě v režii stavební firmy. Volba typu přístupových komunikací je opravdu široká (čistě namátkou vybíráte z asfaltových a betonových cest, ze zámkové dlažby atd.) Bližší informace zmíněných cest jsou již nad rámec těchto stránek. S výběrem Vám jistě poradí projektant nebo stavební firma. Určitě tuto volbu nepodceňte a pamatujte si, že by příjezdové komunikace měly mít minimálně stejnou životnost jako samotná hala.
Okolí montované haly A Okolí montované haly B Okolí montované haly C Okolí montované haly D